Хроника од 45-та седница

На денешната, 45-та седница, Советот за радиодифузија го разгледа Известувањето од Министерството за финансии со барање за потпишување на договор за отстапување на побарувањето, што Советот за радиодифузија го има кон должникот АД Емо Охрид за неплатена радиодифузна такса, на Владата на Република Македонија, без надомест и беше прифатен доставениот Договор за отстапување.”Accessibility

Accessibility