Хроника од 61-та седница

СКОПЈЕ,21.12.2012- На денешната седница, Советот за радиодифузија (СРД) ја усвои информацијата за плаќање на надоместокот  за вршење радиодифузна  дејност по доставената пресметка од 04.12.2012, при што одлучи да иницира постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, на трговското радиодифузно друштво ТРД Монако Радио Сити ФМ ДООЕЛ од Куманово  кој по доставената пресметка не изврши плаќање на надоместокот за дозволата во наведениот рок од 15 дена.

 

-Советот ја усвои предложената анализа „Политичкиот плурализам во телевизиските вести на јавниот радиодифузен сервис„ и исто така одлучи анализата  да ја испрати до Советот на Македонската радиотелевизија.

 

– СРД исто тако го разгледа извештајот од мониторингот на ТРД ТВ Сител „Девојка во 3Д“ филм емитуван на 7 декември 2012 година, и одлучи да му изрече писмена опомена затоа што емитувањето на филмот „Девојка во 3Д“, треба да се означи како програма од петта категорија, несоодветна за публика под 18 години.

 

-Советот едногласно го усвои предложениот План за намена и распределба на преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс.

 

-СРД ја усвои Нацрт-верзијата на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност за периодот 2013 – 2017 година, и истата одлучи да се испрати до Собранието на Република Македонија.

 

-Советот едногласно ја усвои Информацијата за учеството на работилницата: „ИНТЕРНЕТ ЗАЕДНИЦАТА ПРОТИВ ОНЛАЈН ГОВОРОТ НА ОМРАЗА”, од Лазо Петрушевски, член на Советот за радиодифузија.

 

– Поради неисполнување на обврската од член 20 став 1 и став 2 од Законот за радиодифузната дејност, Советот едногласно одлучи:

 

– на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, да му се изрече мерката: писмена опомена.

 

– на Трговско радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово  да му се изрече мерката: писмена опомена.

 

-СРД ја усвои Информацијата од 4-от состанок на извршниот одбор на SEE Digi.TV, одржан на 13-14 декември 2012 година, во Белград

 

-Советот едногласно ја усвои Информацијата во врска со Информацијата и Акциониот план за превенција и справување со нелегални активности и содржини преку информатичко – телекомуникациските технологии и заштита на децата и младите од истите 2012 – 2014.

 

-Советот едногласно ја усвои Информацијата во врска со доставеното РЕШЕНИЕ за дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа, по побарување од АУТОМОТИВ ГРУП ДООЕЛ (Наш арх.бр.03-6415/1 од 18.12.2012 год).
Советот донесе едногласна одлука:

 

–    На Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 9 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за град Штип, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 22 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за град Скопје, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 20 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за град Свети Николе да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 19 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за град Велес, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 18 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за град Битола, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 20 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за град Струмица, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 18 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за град Кочани, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 15 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за град Кавадарци, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 10 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На Друштвото за производство, трговија, угостителство сообраќај и услуги Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ Гостивар, да му се издаде Потврда за регистриран дигитален програмски пакет бр. 21 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД  —– ДООЕЛ Скопје, за град Скопје, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 19 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за град Велес, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 18 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 20 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за град Куманово, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 17 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за град Штип, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 16 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за град Тетово, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 17 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за сите подружници, да му се издаде Потврда за регистриран дигитален програмски пакет бр. 33 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за сите подружници, да му се издаде Потврда за регистриран дигитален програмски пакет бр. 34 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за град Тетово, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 18 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за сите подружници, да му се издаде Потврда за регистриран дигитален програмски пакет бр. 35 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за град Куманово, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 18 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за град Скопје, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 20 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за град Велес, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 19 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за град Штип, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 17 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 21 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за град Велес, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 20 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за сите подружници, да му се издаде Потврда за регистриран дигитален програмски пакет бр. 36 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за град Скопје, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 21 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за град Куманово, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 19 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за град Тетово, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 19 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

 

–    На Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за сите подружници, да му се издаде Потврда за регистриран дигитален програмски пакет бр. 19 на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа;

-СРД  ја усвои Информацијата во врска со барањето за преиспитување на законитоста на реемитувањето на телевизиските програмски сервиси на Арена Спорт 1, 2, 3 и 4.

 

-СРД ја усвои Информацијата за можноста за регистрација на еден единствен аналоген пакет со програмски сервиси на операторот на јавна комуникациска мрежа ТРД РОБИ ДООЕЛ – Штип, за сите негови подружници во РМ.

 

-Советот едногласно одлучи, за потре¬би¬те на СРД во 2013 година, согласно одредбите од Законот за јавните набав¬ки, да се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка – услуга:

 

-Миење на службените возила на Советот за радиодифузија на РМ.

 

-Ангажирање фирма за: водоинсталатерски услуги и електричарски услуги за потребите на Советот за радиодифузија на РМ.

 

-Одржување и сервис на постојната компјутерска мрежа и активна опрема за потребите на Советот за радиодифузија на РМ.

 

-Истражување за новите услуги, што ќе се овозможат со активирање на дигиталната дивиденда (во рамките на проектот SEE Digi TV 2013 година), за потребите на Советот за радиодифузија на РМ

 

-Истражување на мислењето на публиката, за потребите на Советот за радиодифузија на РМ.Accessibility

Accessibility