Kronikë nga mbledhja nr. 61 e KRD-ës

SHKUP, 21.12.2012 – Në mbledhjen e sotshme Këshilli i Radiodifuzionit (KRD) e miratoi informacionin për pagesën e kompensimit për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive sipas përllogaritjeve të dorëzuara  më datë 04.12.2012, me çka vendosi të iniciojë procedurë  për marrjen  e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive, shoqatës tregtare radiodifuzive Monako Radio Siti FM – Kumanovë i cili sipas përllogaritjeve të dorëzuara nuk e bëri pagesën e kompensimit të lejes në afat prej 15-ditësh.

 

-Këshilli e miratoi analizën e propozuar “Pluralizmi politik në lajmet televizive të sevisit radiodifuziv publik” dhe gjithashtu vendosi analizën ta dërgoje deri tek Këshilli i Radiotelevizionit të Maqedonisë.

 

-KRD gjithashtu e rishikoi raportin nga monitorimi i SHTR TV Sitel “ Vajzë në 3D“ film i transmetuar më 7 dhjetor 2012, dhe vendosi që ti shqiptoje vërejtje me shkrim sepse transmetimi i filmit “Vajzë në 3D“, duhet të shënohet si program i kategorisë së pestë e papërshtatshme për shikuesit nën moshën 18-veç.

 

-Këshilli unanimisht e miratoi Planin e propozuar për qëllimin dhe shpërndarjen e kapaciteteve të multipleksëve digjitale tokësore.

 

-KRD e miratoi versionin projektues të Strategjisë për zhvillimin e veprimtarisë radiodifuzive për periudhën 2013-2017, dhe të njëjtën vendosi ta dërgoje deri tek Kuvendi i Republikës së Maqedonisë.

 

-Këshilli unanimisht e miratoi Informacionin për pjesëmarrjen në punëtori “KOMUNITETI I INTERNETIT KUNDËR ONLAJN GJUHËS SË UREJTJES” nga Lazo Petrushevski, anëtar i Këshillit të Radiodifuzionit.

 

-Për shkak të mosplotësimit të obligimeve nga neni 20 paragrafi 1 dhe paragrafi 2 nga Ligji për veprimtari radiodifuzive, Këshilli unanimisht vendosi:

 

   -Shoqatë së radiodifuzionit DI-XHEJ –Strugë, t’ia shqiptojë masën: vërejtje me shkrim

 

   -Shoqatës tregtare radiodifuzive RADIO FOKUS- Tetovë  t’ia shqiptojë masën vërejtje me shkrim

 

-KRD e miratoi Infromacionin nga mbledhja e 4-ët të Bordit Ekzekutiv të SEE Digi TV, e mbajtur më 13-14 dhjetor, në Beograd.
 

-Këshilli unanimisht e miratoi Infromacionin në lidhje me Informacionin dhe Planin e Veprimit për parandalimin dhe drejtimin me aktivitete jolegale dhe përmbajte përmes informacioneve teknologjike dhe telekomunikim dhe mbrojtjen e të rrënjëve dhe fëmijëve nga të njëjtit 2012-2014.

 

-Këshilli unanimisht e miratoi Inaformacionin  në lidhje me dorëzimin e VENDIMIT për lejen për përmbarimi në bazë dokumenteve të besueshëm pas kërkesës së grupit AUTOMOTIV (Arkivi ynë. nr. 03-6415/1 më datë 18.12.1012)

 

Këshilli solli vendim unanim:

 

 -Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti dhe shërbime “ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА” – Shkup, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore nr. 9 të servisit programor për transmetim nëpërmjet rrjetit të komunikimit publik

 

 -SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI – Shtip, për qytetin e Shtipit, ti lëshohet vërtetim për paketë programore e regjistruar nr. 22 të servisit programor për transmetim nëpërmjet  rrjetit të komunikimit publik

 

 -SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI – Shtip, për qytetin e Shkupit, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore nr. 20të servisit programor për transmetim nëpërmjet  rrjetit të komunikimit publik

 

 -SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI – Shtip, për qytetin e Sveti Nikoles, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore nr. 19 të servisit programor për transmetim nëpërmjet  rrjetit të komunikimit publik

 

 -SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI – Shtip, për qytetin e Velezit, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore nr. 18 të servisit programor për transmetim nëpërmjet  rrjetit të komunikimit publik

 

 -SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI – Shtip, për qytetin e Manastirit, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore nr. 20 të servisit programor për transmetim nëpërmjet  rrjetit të komunikimit publik

 

 -SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI – Shtip, për qytetin e Strumicës, ti lëshohet vërtetim për për regjistrimin e paketës programore nr.18 të servisit programor për transmetim nëpërmjet  rrjetit të komunikimit publik

 

 -SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI – Shtip, për qytetin e Koçanit, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore nr.15 të servisit programor për transmetim nëpërmjet  rrjetit të komunikimit publik

 

 -SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI – Shtip, për qytetin e Kavadarcit, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore nr.10të servisit programor për transmetim nëpërmjet  rrjetit të komunikimit publik

 

 -Shoqatës për prodhim, tregti, dhe shërbime trafikut hotelieri shërbime Multimediale Network L – Gostivar, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore digjitale nr. 21 të servisit programor për transmetimin nëpërmjet rrjetit të komunikimit publik 

 

 – Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti  dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД” – Shkup për qytetin e Shkupit, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore nr. 19 në servisin programor  për ritransmetim për qytetin e Shkupit, ti jepet leje për regjistrimin e paketës programore për transmetimin nëpërmjet rrjetit të komunikimit publik

 

 – Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti  dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД”  – Shkup, për qytetin e Velezit, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore nr. 18 të servisit programor për transmetim nëpërmjet rrjetit të komunikimit publik

 

 – Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti  dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД”  – Shkup, për qytetin e Prilepit, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore nr. 20 të servisit programor për transmetim nëpërmjet rrjetit të komunikimit publik

 

 – Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti  dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД”  – Shkup, për qytetin e Kumanovës, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore nr. 17 të servisit programor për transmetim nëpërmjet rrjetit të komunikimit publik

 

 – Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti  dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД”  – Shkup, për qytetin e Shtipit, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore nr. 16 të servisit programor për transmetim nëpërmjet rrjetit të komunikimit publik

 

 – Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti  dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД”  – Shkup, për qytetin e Tetovës, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore nr. 17 të servisit programor për transmetim nëpërmjet rrjetit të komunikimit publik

 

 – Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti  dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД”  – Shkup, për të gjithë filialet, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore digjitale nr. 33 të servisit programor për ritransmetim nëpërmjet rrjetit të komunikimit publik

 

 – Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti  dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД”  – Shkup, për të gjithë filialet, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore digjitale nr. 34 të servisit programor për ritransmetim nëpërmjet rrjetit të komunikimit publik

 

 – Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti  dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД”  – Shkup, për qytetin e Tetovës, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore nr. 18 të servisit programor për transmetim nëpërmjet rrjetit të komunikimit publik

 

 – Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti  dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД”  – Shkup, për të gjithë filialet, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore digjitale nr. 35 të servisit programor për ritransmetim nëpërmjet rrjetit të komunikimit publik

 

 – Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti  dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД”  – Shkup, për qytetin e Kumanovës, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore nr. 18 të servisit programor për transmetim nëpërmjet rrjetit të komunikimit publik

 

 – Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti  dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД”  – Shkup, për qytetin e Shkupit, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore nr. 20 të servisit programor për transmetim nëpërmjet rrjetit të komunikimit publik

 

 – Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti  dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД”  – Shkup, për qytetin e Velezitt, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore nr. 19 të servisit programor për transmetim nëpërmjet rrjetit të komunikimit publik

 

 – Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti  dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД”  – Shkup, për qytetin e Shtipit, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore nr. 21 të servisit programor për transmetim nëpërmjet rrjetit të komunikimit publik

 

 – Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti  dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД”  – Shkup, për qytetin e Prilepit, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore nr. 21 të servisit programor për transmetim nëpërmjet rrjetit të komunikimit publik

 

 – Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti  dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД”  – Shkup, për qytetin e Velezit, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore nr .20 të servisit programor për transmetim nëpërmjet rrjetit të komunikimit publik

 

 – Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti  dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД”  – Shkup, për të gjithë filialet, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore digjitale nr. 36 të servisit programor për ritransmetim nëpërmjet rrjetit të komunikimit publik

 

 – Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti  dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД”  – Shkup, për qytetin e Shkupit, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore nr .21 të servisit programor për transmetim nëpërmjet rrjetit të komunikimit publik

 

 – Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti  dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД”  – Shkup, për qytetin e Kumanovës, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore nr .19 të servisit programor për transmetim nëpërmjet rrjetit të komunikimit publik

 

 – Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti  dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД”  – Shkup, për qytetin e Tetovës, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore nr .19 të servisit programor për transmetim nëpërmjet rrjetit të komunikimit publik

 

 – Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti  dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД”  – Shkup, për të gjithë filialet, ti lëshohet vërtetim për regjistrimin e paketës programore digjitale nr. 19 të servisit programor për ritransmetim nëpërmjet rrjetit të komunikimit publik

 

– KRD e miratoi Informacionin në lidhje me kërkesën për shqyrtimin e ligjshmërinë e transmetimit të serviseve programore televizive të Arena Sport 1,2,3, dhe 4

 

– KRD e miratoi Informacionin për mundësitë e regjistrimit e një pakete të vetme analoge me servile programore të operatorit të rrjetit të komunikimit publik SHTR ROBI – Shtip, për të gjitha filialeve të saj në RM
Këshilli unanimisht vendosi, për nevojat e KRD-ës në vitin 2013, në pajtueshmëri me Ligjin e furnizimeve publike, të sillet procedurë për shpërndarjen e marrëveshjes për furnizime publike për lëndën tjetër të furnizim shërbimit:

 

 –  Larja e veturave zyrtare e veturave të Këshillit të RM-ës

 

 – Angazhimi i një firme për:  shërbimet hidraulike dhe elektrike shërbime për nevojat e Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës

 

 – Mirëmbajtje dhe servisim i rrjetit kompjuterik dhe pajisjet aktive për nevojat e Këshillit të Radiodifuzionit

 

 – Hulumtim për shërbimet e reja, që do të mundësohen me aktivizimin e devidendës digjitale (në kornizat e projektit SEE Digi TV 2013), për nevojat e Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës

 

–  Hulumtim mbi mendimin e audiencës, për nevojat e Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës
 

 Accessibility

Accessibility