Јавна седница бр.01 – 27.01.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 1-та јавна седница ја одржа на 27.01.2023 година (петок) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво СКАЈ РАДИО ПЛУС ДООЕЛ Берово, во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  2. Разно.


Accessibility

Accessibility