Јавна седница бр.02 – 21.03.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 2-та јавна седница ја одржа на 21.03.2023 година (вторник) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското друштво за радио – дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  2. Образложение од Трговското радиодифузно друштво РАДИО 5 ЧОКИ ДООЕЛ Прилеп, за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility