Јавна седница бр.05 – 14.08.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 5-та јавна седница ја одржа на 14.08.2023 година (понеделник) со почеток во 13:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО Штип, во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  2. Разно.


Accessibility

Accessibility