Јавна седница бр.06 – 29.08.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 6-та јавна седница ја одржа на 29.08.2023 година (вторник) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1.Образложение од Трговското радиодифузно друштво Телевизија ПОЛОГ ДООЕЛ Тетово, за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.

2.Разно.Accessibility

Accessibility