Јавна седница бр.10-25.12.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 10-та јавна седница ја одржа на 25.12.2023 година (понеделник) со почеток во 13:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Приватна високообразовна установа Универзитет Скопје – Скопје, Непрофитна радиодифузна установа УНИВЕРЗУМ СКОПЈЕ, за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  2. Разно.

 Accessibility

Accessibility