Јавна седница бр. 3 – 01.07.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 3-та јавна седница ја одржа на 01.07.2022 година (петок) со почеток во 14:30 часот.

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво Иванчо Пашоски РАДИО ЛАВ ДООЕЛ Охрид, за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.

2. Разно.Accessibility

Accessibility