Јавна седница бр. 4 – 08.07.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 4-та јавна седница ја одржа на 08.07.2022 година (петок) со почеток во 11:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво Иванчо Пашоски РАДИО ЛАВ ДООЕЛ Охрид, во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  2. Разно.


Accessibility

Accessibility