Јавна седница бр.4 – 26.11.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 4-та јавна седница ја одржа на 26.11.2021 година (петок) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво ТВ НОВА ДОО Гевгелија, за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  2. Образложение од Трговското радиодифузно друштво РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ, за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility