1

Јавна седница бр.4 – 26.11.2021 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги четвртата Јавна седница ја закажа за 26.11.2021 година (петок), со почеток во 14:00 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво ТВ НОВА ДОО Гевгелија, за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  2. Образложение од Трговското радиодифузно друштво РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ, за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  3. Разно.