Јавна седница бр.5 – 13.12.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 5-та јавна седница ја одржа на 13.12.2021 година (понеделник) со почеток во 12:00 часот.

Д Н Е В Е Н    Р Е Д 

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво ТВ Нова ДОО Гевгелија во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  2. Образложение од Трговското радиодифузно друштво РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  3. Разно


Accessibility

Accessibility