Јавна седница бр. 5 – 29.07.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 5-та јавна седница ја одржа на 29.07.2022 година (петок) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво КАПИТОЛ ФМ ДООЕЛ Скопје, за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  2. Разно.


Accessibility

Accessibility