Јавна седница бр. 57 од 11.11.2013

Д н е в е н р е д

1. Родот во телевизиските програми: Извештаи од истражувањето на родовите прашања и прикажувањето и претставувањето на жените и на мажите во програмите на радиодифузерите.Accessibility

Accessibility