Јавна седница бр.07 – 06.09.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 7-та јавна седница ја одржа на 06.09.2023 година (среда) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЛОГ ДООЕЛ Тетово, во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  2. Разно.


Accessibility

Accessibility