Јавна седница бр. 8 – 10.12.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 8-та јавна седница ја одржа на 10.12.2020 година со почеток во 17:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница-Пласница.за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  2. Разно.


Accessibility

Accessibility