06.12.2011г. Дискусија за законско регулирање на медиумската сфера во СРД

СКОПЈЕ, 06.12.2011 – Претставници од невладиниот сектор, Македонската радиодифузија, Здружението на заштита на авторски права, Министерството за транспорт и врски и Советот за радиодифузија одржаа средба на која што разменија ставови и мислења околу потребата од усогласување на македонското

законодавство со европската директива за аудиовизуелни медиумски услуги, со препораките и стандардите на Советот на Европа, како и со препораките на Европската Комисија, нотирани во извештајот за напредокот на Република Македонија.Accessibility

Accessibility