06.12.2011 – Diskutim për rregullimin me ligj të sferës mediatike në KRD

Përfaqësues të sektorit joqeveritar,  Radiodifuzioni Maqedonas, Shoqata për Mbrojtjen e të Drejtave të Autorit, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve dhe Këshilli i Radiodifuzionit organizuan një takim ku shkëmbyen qëndrime dhe mendime rreth nevojës për të harmonizuar legjislacionin maqedonas

me Direktivën evropiane për shërbime mediatike audio-vizive, me rekomandimet dhe standardet e Këshillit të Evropës, si dhe me rekomandimet e Komisionit Evropian të shënuara në Raportin e përparimit të Republikës së Maqedonisë.Accessibility

Accessibility