1

17.04.2013: Конкурс за доделување 1 (една) дозвола за вршење радиодифузна дејност, за емитување и пренос на радио програмски сервис, на државно ниво

– Одлука за распишување на конкурс.

– Пријава за учество на конкурс.

– Конкурсна документација – општи услови.