18.05.2013г. Документи за измена на дозволата за вршење на радиодифузна дејност

Преземи Закон за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност од 2013 (дигитализација).

 

Целата документација за измена на дозволата за вршење на радиодифузна дејност можете да ја преземете тука.

Упатство:

-Упатството за телевизиските програмски сервиси за измена на дозволата за вршење радиодифузна дејност можете да го преземете тука.

Преддоговор:

– Преддоговорот за емитување/пренесување на ТВ програмски сервис преку Оператор на јавна комуникациска мрежа можете да го преземете тука.

Образци на барањата за измена на дозволата:

– Барањето за измена на дозволата за вршење радиодифузна дејност за телевизиски програмски сервис на државно ниво можете да го преземете тука.

– Барањето за измена на дозволата за вршење радиодифузна дејност за телевизиски програмски сервис на регионално ниво можете да го преземете.тука.

– Барањето за измена на дозволата за вршење радиодифузна дејност за телевизиски програмски сервис на локално ниво можете да го преземете тука.

Правилници:

-Правилникот за техничките, просторните, финансиските и кадровските услови за  добивање дозвола за вршење радиодифузна дејност можете да го преземете тука.

-Правилникот за определување на подрачјата на емитување преку јавна комуникациска мрежа на телевизиските програмски сервиси на локално ниво можете да го преземете тука.

План:

Планот за намена и распределба на преносни капацитети на дигитален терстријален мултиплекс можете да го преземете тука.

-Планот за измена и дополнување на планот за намена и распределба на преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс бр.01-6569/1 од 26.12.2012 година можете да го преземете тука.Accessibility

Accessibility