18.05.2013- Dokumentet për ndryshimin e lejes për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive

Të gjithë dokumentacionin për ndryshimin e lejes për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive mund ta merrni këtu:

Udhëzime:

-Udhëzimin  e serviseve programore televizive për ndryshimin e lejes për  kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive mund ta merrni këtu.

Paramarrëveshje :

Paramarrëveshjën për emetimin / transmetimin e TV serviseve programore nëpërmjet  operatorit të rrjetit të komunikacionit publik mund ta merrni këtu.

Formularë për kërkesën e ndryshimit të lejes:

-Kërkesën për ndryshimin e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive për serviset programore televizive në nivel të shtetit mund ta merrni këtu.

-Kërkesën për ndryshimin e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive për serviset programore televizive në nivel rajonal mund ta merrni këtu.

-Kërkesën për ndryshimin e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive për serviset programore televizive në nivel lokal mund ta merrni  këtu.

Rregullore:

-Rregulloren për  kushtet teknike, hapësinore, financiare dhe të personelit  për marrje të lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive mund ta merrni këtu.

-Rregulloren për përcaktimin e fushëveprimit të emetimit nëpërmjet rrjetit të komunikacionit publik të serviseve programore televizive në nivel lokal mund ta merrnikëtu.

Plani:

-Planin për destinimin  dhe shpërndarjen e kapacitetit të transmetimit të multipleksëve  tokësore digjitale mund ta merrni këtu.

-Planin për ndryshimin dhe plotësimin e  planit për destinimin dhe shpërndarjen  e transmetimit të multipleksëve  tokësore digjitale nr. 01-6569/1 më datë 26.12.2012 mund ta merrni këtu.Accessibility

Accessibility