Неделен весник – Фокус

2021 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Фокус  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2021

Редовен административен надзор  Фокус (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 12.02.2021


2020 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Фокус (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2020

Редовен административен надзор Фокус (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 10.06.2020

Редовен административен надзор  Фокус  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 10.02.2020

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Фокус  (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020


2019 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен админситративен надзор Фокус (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2019

Редовен административен надзор Фокус (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 15.10.2019


2018 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Фокус (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2018

Редовен административен надзор Фокус  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 20.06.2018

Коригиран извештај од редовен административен надзор Фокус (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 05.03.2018

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Фокус (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 19.04.2018


2014 година

Изречена мерка за 2014 година за непочитување на законската обврска за Заштита на изворот на информации (член 12 став 1 од Закон за медиуми) – 28.10.2014 Accessibility

Accessibility