28.01.2014г. Агенцијата ги усвои Концептот и Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување

Скопје, 28.01.2014г. Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија на 04-та седница која се одржа на 28.01.2014, ги усвои Концептот за мониторинг на радио и телевизиските програмски сервиси и Mетодологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радиотелевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси.

pdf Концепт за мониторинг на радио и телевизиските програмски сервиси

pdfMетодологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радиотелевизиските програмски сервиси за време на изборни процесиAccessibility

Accessibility