Агенцијата отвора јавна расправа за два Нацрт – Правилници и едно Нацрт – Упатство

Скопје, 05.11.2014г. – На 17-та седница одржана на 05.11.2014г. Советот на Агенцијата ги усвои следниве Нацрт – Правилници и Нацрт – Упатство:

Нацрт – Упатство за примена на одредбите за пласирање производи download

Нацрт-Правилник за програми со наградно учествување и за користење телефонски услуги со додадена вредностdownload

Нацрт – Правилник за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги download

 

Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 30 (триесет) дена, односно најдоцна до 04 декември 2014 година, да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.Accessibility

Accessibility