Agjencia hap diskutim publik për dy Draft-Rregullore dhe një Draft – Udhëzim

Shkup, 05.11.2014 – Në seancën e 17-të e mbajtur me datë 05.11.2014, Këshilli i Agjencisë miratoi dy Draft – Rregullore dhe një Draft – Udhëzim:

Draft – Udhëzim për dispozitat e pasimit të prodhimeve download

Draft – Rregullore për programe me pjesëmarrje me shpërblime dhe për shfrytëzimin e shërbimeve telefonike me vlerë të shtuar download

Draft – Rregullore për procedurat e punës financiare dhe kontabilitetit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele downloadAccessibility

Accessibility