Предложете знак за означување на пласирањето производи во програмите (5 ноември – 5 декември 2014)

image_pdfimage_print

Во рамките на јавната расправа за Нацрт – упатството за примена на одредбите за пласирање производи (5 ноември – 5 декември 2014) Агенцијата ги повикува сите заинтересирани да дадат предлози за можен изглед на знакот со кој радиодифузерите ќе ги означуваат програмите во кои има пласирање производи.

 

Како можни идеи, ги посочуваме примерите од неколку земји:

Нацрт – Упатство за примена на одредбите за пласирање производи downloadAccessibility

Accessibility