2015 година

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ КТВ ДООЕЛ Кавадарци – (во целост постапил по решението, односно ја отстранил извршената повреда на член 64 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ КТВ ДООЕЛ Кавадарци – (во целост постапил по решението, односно ја отсранил извршената повреда на член 92 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ КТВ ДООЕЛ Кавадарци – (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ КТВ ДООЕЛ Кавадарци – (не се констатирани прекршувања)

– Решение за преземање мерка против ТВ КТВ ДООЕЛ Кавадарци – (член 92 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ КТВ ДООЕЛ Кавадрци – (член 64 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ КТВ ДООЕЛ Кавадарци – (член 92 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)Accessibility

Accessibility