Реализирани надзори врз Радио Лав и кабелскиот оператор Неотел

Скопје, 12.08.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги реализираше контролен административен надзор врз ТРД Иванчо Пашоски Радио Лав ДООЕЛ Охрид, при што е утврдено дака во целост ја исполнил обврската од член 15 став 3 од Законот за медиуми.

Истовремено, Агенцијатта реализираше и редовен програмски надзор врз Друштвото за комуникации и услуги Неотел ДОО – дигитален пакет, за повеќе членови од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. При надзорот не се констатирани прекршувања.

Извештаите се достапни на линковите во прилог:

– Радио Лав

– Неотел ДОО – дигитален пакетAccessibility

Accessibility