Агенцијата изрече мерка-опомена на ТВ Хана Куманово

Скопје, 18.08.2016г. – Врз основа на спроведен редовен административен надзор врз ТВ Хана, Мевљан ДООЕЛ Куманово и констатирано прекршување на член 14 од Законот за медиуми, на овој радиодифузер му е изречена мерка-опомена и му е наложено во рок од 45 дена, од денот на приемот на ова Решение, да го усогласи своето работење согласно законската одредба.

Решението за преземање мерка-опомена е достапно на следниот линк:

– ТВ Хана, Мевљан ДООЕЛ Куманово



Accessibility

Accessibility