Agjencia shqiptoi masën e vërejtjes ndaj TV HANA Kumanovë PDF Shtyp Shp?rndaje me Post? Elektronike

Shkup, 18.08.2016 – Në bazë të mbikëqyrjes së rregullt administrative ndaj TV Hana, Mevlan SHPKNJP Kumanovë dhe shkeljes së konstatuar të nenit 14 të Ligjit për media, këtij radiodifuzeri i është shqiptuar masa e vërejtjes dhe është urdhëruar që në afat prej 45 ditëve, nga dita e pranimit të këtij Aktvendimi, të harmonizojë punën sipas dispozitave ligjore.

Aktvendimin për masën e ndërmarrë të vërejtjes mund ta merrni në këtë link:

– TV Hana Mevlan SHPKNJP KumanovëAccessibility

Accessibility