Изработена Нацрт- Анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година

Скопје, 27.09.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изработи Нацрт- Анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година. За текстот на Нацрт- Анализата, Агенцијата отвори јавна расправа која ќе трае до 3 октомври 2016 година.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги повикува сите заинтересирани страни своите мислења, ставови и предлози по Нацрт-Анализата, да ги достават по електронски пат на contact@avmu.mk  или по пошта на ул. „Македонија“ бр.38, 1000 Скопје.

Нацрт-Анализата на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година може да се преземе на следниот линкAccessibility

Accessibility