Agjencia përpiloi draftin e Analizës së tregut të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2015

Shkup, 27.09.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e përpiloi draftin e Analizës së tregut të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2015. Për tekstin e draftit të Analizës, Agjencia hapi debat publik që do të zgjasë deri më 3 tetor 2016.

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele i fton të gjitha palët e interesuara që mendimet, qëndrimet dhe propozimet e tyre në lidhje me draftin e Analizës, t’i dërgojnë në formë elektronike në contact@avmu.mk, ose përmes postës në rr.“Maqedonia” nr.38, 1000 Shkup.

Draft – analiza e tregut të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2015 mund të merret në këtë linkAccessibility

Accessibility