Изречени мерки-опомена на ТВ Арт Чаннел и ТВ Канал 21

Скопје, 25.04.2018г. – Врз основа на редовен административен надзор врз програмата на ТВ Арт Чаннел и констатирано непочитување на обврската за објавување на импресум, Агенцијата на овој радиодифузер му изрече мерка-опомена.

На ТВ Канал 21 му е изречена мерка-опомена поради тоа што податоците за сопственичка структура, уредништво и за изворите на финансирање во 2017 година, овој радиодифузер не ги има објавено на програмата најдоцна до 31 март 2018 година.

Изречените мерки може да се преземат на следните линкови:

ТВ Арт Чаннел – (член 14 од Законот за медиуми) – 25.04.2018
ТВ Канал 21 – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 25.04.2018Accessibility

Accessibility