Agjencia shqiptoi masën e vërejtjes ndaj TV Art Çannel dhe TV Kanal 21

Shkup, 25.04.2018. – Në bazë të mbikëqyrjes së rregullt administrative ndaj programit të TV Art Çannel ku u konstatua mosrespektim i obligimit për publikimin e impresumit, Agjencia këtij radiodifuzeri i shqipton masën e vërejtjes.

Ndaj TV Kanaal 21 është shqiptuar masa e vërejtjes për shkak se nuk i ka publikuar të dhënat për strukturën pronësore, redaksinë dhe burimet e financimit në vitin 2017, ky radiodifuzer nuk i ka publikuar në program, më së voni deri më 31 mars 2018.

Masat e shqiptuara mund të merren në këto linke:

ТV Аrt Çannel – (neni 14 nga Ligji për mediume) – 25.04.2018
ТV Каnal 21 – (neni 15 paragrafi 3 nga Ligji për mediumeneni 15 paragrafi 3 nga Ligji për mediume) – 25.04.2018Accessibility

Accessibility