Изречени мерки-опомена на РА БУБА МАРА, ХИТ РАДИО и РАДИО КОЧАНИ

Скопје, 27.04.2018г. – Врз основа на редовен админитративен надзор врз програмата на Радио Буба Мара, Хит Радио и Радио Кочани ФМ и констатирано непочитување на обврската во законски предвидениот рок да достават до Агенцијата писмен извештај за спроведувањето на обврските утврдени во дозволата за радио емитување, Агенцијата им изрече мерки-опомена.

Изречените мерки се достапни на следните линкови:

Радио Буба Мара – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 27.04.2018
Хит Радио – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 27.04.2018
Радио Кочани ФМ  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 27.04.2018Accessibility

Accessibility