Agjencia shqiptoi masëne vërejtjes ndaj RA BUBA MARA, HIT RADIO dhe RADIO KOÇANI

Shkup, 27.04.2018. – Në bazë të mbikëqyrjes së rregullt administrative ndaj programit të Radio Buba Mara, Hit Radio dhe Radio Koçani FM si dhe mosrespektimit që është konstatuar ndaj obligimint me afatin e përcaktuar ligjor për të dorëzuar raport të shkruar deri te Agjencia, për realizimin e obligimeve të përcaktuara në lejen për emetim të radios, Agjencia shqipton masën e vërejtjes..

Masat e shqiptuara mund të merren në këto linke:

Rаdio Bubа Маrа – (neni 15 paragrafi 5 nga Ligji për mediume) – 27.04.2018
Hit Rаdiо – (neni 15 paragrafi 5 nga Ligji për mediume) – 27.04.2018
Rаdio Коçani FМ  – (neni 15 paragrafi 5 nga Ligji për mediume) – 27.04.2018



Accessibility

Accessibility