Изречени мерки-опомена на РА АКОРД, РА РФМ и РА УСКАНА – ПЛУС

Скопје, 30.04.2018г. – Врз основа на редовен административен надзор врз програмата на Радио Акорд, Радио РФМ и Радио Ускана – Плус и констатирано непочитување на обврската во законски предвидениот рок да достават до Агенцијата писмен извештај за спроведувањето на обврските утврдени во дозволата за радио емитување, Агенцијата им изрече мерки-опомена.

Изречените мерки се достапни на следните линкови:

Радио Акорд  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 30.04.2018
Радио РФМ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 30.04.2018
Радио Ускана – Плус – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 30.04.2018Accessibility

Accessibility