Agjencia shqipton vërejtje ndaj RA AKORD, RA RFM dhe RA USKANA – PLUS

Shkup, 30.04.2018. – Në bazë të mbikëqyrjes së rregullt administrative ndaj programit të Radio Akord, Radio RFM dhe Radio Uskana – Plus si dhe mosrespektimit të konstatuar të obligimit që në afatin e përcaktuar ligjor të dorëzojnë raport të shkruar deri te Agjencia në lidhje me zbatimin e obligimeve të përcaktuara në lejen e emetimit të radios, Agjencia u shqipton masën e vërejtjes.

Masat e shqiptuara mund të merren në këto linke:

Radio Аkord  – (neni 15 paragrafi 5 nga Ligji për mediume) – 30.04.2018
Rаdio RFМ – (neni 15 paragrafi 5 nga Ligji për mediume) – 30.04.2018
Rаdio Uskana – Plus – (neni 15 paragrafi 5 nga Ligji për mediume) – 30.04.2018Accessibility

Accessibility