Решение за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмските сервиси на ИП СИСТЕМС

Скопје, 10.09.2018г. – Агенцијата врз основа на редовен програмски надзор и констатирано реемитување на програмските сервиси Boomerang и Carton Network, кои не се опфатени со потврдите за регистрација на програмските сервиси издадени од Агенцијата, на кабелскиот оператор ИП СИСТЕМС му изрече решение за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмските сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата.

На операторот му е наложено веднаш по приемот на оваа решение да го усогласи своето работење со одредбите од ЗААВМУ.

Изречената мерка е достапна на линкот:

ИП СИСТЕМС – (член 141 од ЗААВМУ) – 10.09.2018Accessibility

Accessibility