Aktvendim për vërejtje dhe për ç’kyçje të ritransmetimit të shërbimeve programore të IP SISTEMS

Shkup, 10.09.2018. – gjencia në bazë të mbikëqyrjes së rregullt programore dhe konstatimit të ritransmetimit të shërbimeve programore Boomerang i Carton Network, që nuk janë të përfshirë me vërtetimet për regjistrimin e shërbimeve programore të lëshuara nga Agjencia, , operatorit kabllor IP SISTEMS i shqipton vendim për vëretje dhe për ç’kyçje të ritransmetimit të shërbimeve programore që nuk janë të regjistruara në Agjenci.

Operatori urdhërohet që menjëherë pas pranimit të vendimit të përshtasë punë sipas dispozitave të LSHMAA.

Masa e shqiptuar mund të merret në linkun:

IP SISTEMS – (neni 141 nga LSHMAA) – 10.09.2018Accessibility

Accessibility