Изречени мерки-опомена на 1 ТВ и ТВ КОМПАНИ 21-М

Скопје, 05.12.2018г. – Врз основа на редовен програмски и административен надзор врз програмата на 1 ТВ и констатирано непочитување на обврските за заштита на малолетната публика, објавување импресум и за правилата за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, Агенцијата изрече мерки – опомена.

За непочитување на обврската за информациите кои треба да им бидат достапни на корисниците, Агенцијата изрече мерка-опомена и на ТВ КОМПАНИ 21-М. На двата радиодифузера им е даден временски рок од 30 дена, да го усогласат своето работење со одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Изречените мерки може да се преземат на следните линкови:

1 ТВ – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 04.12.2018

1 ТВ – (член 14 од ЗМ) – 04.12.2018

1 ТВ – (член 53 став 2) – 04.12.2018

ТВ КОМПАНИ 21–М – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 04.12.2018Accessibility

Accessibility