2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Емитување музика на македонски јазик

– Контролен програмски надзор Капитол ФМ – (член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ) – 19.12.2019

– Вонреден програмски надзор Радио КАПИТОЛ ФМ – (член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ, точки 4 и 5 од Насоките за доброволно пријавување на радијата за емитување домашна музика) – 10.10.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Радио Капитол ФМ – (член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ) – 04.11.2019

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите и радиодифузерите на регионално ниво се должни дневно да емитуваат најмалку 12 часа програма на радио

– Редовен програмски надзор Радио КАПИТОЛ ФМ – (чле 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 04.10.2019

Правила за eмитување аудио комерциjални комуникаци, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор Радио КАПИТОЛ ФМ – (членови 53, 54, 98, 99, 100, 10, 52, 93, и член 94 од ЗААВМУ) – 03.10.2019

Импресум, информации што треба да се направат достапни до корисниците и идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор Радио КАПИТОЛ ФМ – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 03.10.2019

Програмски концепт

– Контролен административен надзор – Радио Капитол ФМ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 31.07.2019

– Редовен административен надзор – Радио Капитол ФМ – (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

  • Решение за мерка јавна опомена – Радио Капитол ФМ (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 07.06.2019

 Accessibility

Accessibility