2019 година

2019 година:

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на малолетните лица, правила за амитување аудиовизуелни комерциални комуникации, обврски за обезбедување квизови, користење телефонси услуги, емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзо – ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 18.07.2019

Импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 18.07.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

– Вонреден административен надзор ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 21.05.2019

Употреба на јазикот во програмата, дневно емитување најмалку 8 часа програма на телевизија, обезбедување изворно создадена програма 

– Редовен програмски надзор ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје – (член 64 став 1, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 22.07.2019Accessibility

Accessibility