1

2020 година

Извештаи од спроведени надзори

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

Вонреден административен надзор Еко радио (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 26.10.2020

Вонреден административен надзор Еко радио – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 06.10.2021