2020 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Емитување музика на македонски јазик

– Контролен програмски надзор Скај Радио (член 80 ставови 7, 8, 9 од ЗААВМУ) – 26.11.2020

– Редовен програмски надзор Скај Радио – (член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ) – 30.09.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Скај Радио – (член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ) – 15.10.2020

Правила за eмитување аудио комерциjални комуникаци, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор Скај Радио  (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 30.09.2020

Импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците, објава на идентификација на радиодифузерот

– Контролен административен надзор Скај радио (член 14 од Законот за медиуми) – 29.12.2020

– Контролен административен надзор Скај Радио – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 10.12.2020

– Редовен администртивен надзор Скај Радио – (член 14 од Законот за медиуми) – 30.09.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Скај Радио – (член 14 од Законот за медиуми) – 15.10.2020

– Редовен административен надзор Скај Радио – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 30.09.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Скај Радио – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 15.10.2020


Accessibility

Accessibility