2022 година

Известување за склучен договор за јавна набавка – Одржување на софтвер на системот за мониторирање на радио и тв сервиси и надзор на ОЈЕКМ

Известување за склучен договор за јавна набавка – Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици

Известување за склучен договор за јавна набавка – Авио билети

Известување за склучен договор за јавна набавка – Надворешна контрола на ИКТ системот (Информатичка комуникациска технологија) согласно прописите  за заштита на лични податоци

Известување за склучен договор за јавна набавка – Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување

Известување за склучен договор за јавна набавка – Закуп на простор за објавување огласи во дневни весници (по оглас 02952/2022 прв дел)

Известување за склучен договор за јавна набавка – Закуп на простор за објавување огласи во дневни весници (по оглас 02952/2022 втор дел)

Известување за склучен договор за јавна набавка – Финансиско осигурителни услуги

Известување за склучен договор за јавна набавка – Одржување на противпожарна сплинкер инсталација

Известување за склучен договор за јавна набавка – Услуга од приватна Агенција за вработување

Известување за склучен договор за јавна набавка –Ревизорски услуги

Известување за склучен договор за јавна набавка – Превентивно и адаптивно одржување на интегрираниот софтверAccessibility

Accessibility