2023 година

Известување за склучен договор за јавна набавка – Одржување и сервисирање на системот за ладење, греење и вентилација

Известување за склучен договор за јавна набавка – Пренос на податоци од далечинските локации 

Известување за склучен договор за јавна набавка – Истражување на компетенциите на децата

Известување за склучен договор за јавна набавка – Одржување и сервисирање на лифтови и платформа

Известување за склучен договор за јавна набавка – Канцелариски материјали

Известување за склучен договор за јавна набавка – Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување

Известување за склучен договор за јавна набавка – Одржување на компјутерска и друга ИKT опрема

Известување за склучен договор за јавна набавка – Потрошен и ситен информатички материјал и алат

Известување за склучен договор за јавна набавка – Средства за хигиена

Известување за склучен договор за јавна набавка – Одржување на веб страниците на Агенцијата

Известување за склучен договор за јавна набавка – Одржување на хигиена

Известување за склучен договор за јавна набавка – Лиценца за FirewallAccessibility

Accessibility