Битолски весник

2021 година

Извештај од спроведен надзор

Импресум

Редовен административен надзор Битолски весник – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.10.2021


2020 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Битолски весник (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 10.06.2020

Редовен административен надзор  Битолски весник (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 10.02.2020

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Битолски весник (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020


2019 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Битолски Весник (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 15.10.2019

Редовен административен надзор Битолски Весник–  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 26.06.2019


2018 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Битолски весник (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2018

Редовен административен надзор Битолски весник (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 20.06.2018

Коригиран извештај од редовен административен надзор Битолски весник (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 05.03.2018

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Битолски весник (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 19.04.2018


2016 година

Извештаи од спроведени надзори:

Импресум

– Редовен административен надзор (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 26.10.2016

– Контролен административен надзор (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 15.03.2016

Заштита на изворот на информации

– Редовен административен надзор (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 11.02.2016

Изречена мерка:

Заштита на изворот на информации

– Член 12 став 1 од Законот за медиуми – 15.02.2016

 Accessibility

Accessibility