Обрасци и формулари за ТВ

Барање на согласност за промена или дополнување на повеќе од 20% од програмскиот концепт од дозволата за телевизиско емитување  Образец_Извештај за спроведување на обврските утврдени … […]Accessibility

Accessibility